PROVOZNÍ ŘÁD PLACENÉHO PARKOVIŠTĚ FESTIVALU ROCK FOR PEOPLE

CAMP U VODY, SPRÁVČÁK

I.     PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

PROVOZOVATEL ODPOVÍDA ZA:

  • PROVOZOVATEL A SPRÁVCE POVĚŘENÝ PROVOZOVATELEM UPOZORŇUJÍ NÁVŠTĚVNÍKY, ŽE PARKOVIŠTĚ NENÍ HLÍDANÉ A PROVOZOVATEL ANI OBSLUHA POVĚŘENÁ PROVOZOVATELEM NEZAJIŠŤUJÍ OCHRANU A OSTRAHU ZAPARKOVANÝCH AUTOMOBILŮ. PŘÍTOMNÁ OBSLUHA ZAJIŠŤUJE POUZE PROVOZ, OCHRANU A OSTRAHU MAJETKU PROVOZOVATELE. PROVOZOVATEL ANI OBSLUHA NEODPOVÍDÁ ZA PARKUJÍCÍ VOZIDLA, NEBO JEJICH OBSAH,
  • UDRŽOVÁNÍ POŘÁDKU A ČISTOTY NA PARKOVIŠTI,
  • VIDITELNÉ UMÍSTĚNÍ CENÍKU ZA PARKOVACÍ SLUŽBY, PROVOZNÍ DOBY A PROVOZNÍHO ŘÁDU PARKOVIŠTĚ,
  • DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A ORGANIZACI NA PARKOVIŠTI,
  • DODRŽOVÁNÍ PROVOZNÍ DOBY OD 11. 06. 2024 OD 15:00 DO 16. 06. 2024 DO 12:00 DOPOLEDNE – PROVOZNÍ DOBA MŮŽE BÝT UPRAVENA DLE POTŘEB POŘADATELE,
  • UMOŽNÍ BEZPLATNÝ PRŮJEZD PŘÍSLUŠNÍKŮM MĚSTSKÉ POLICIE A SLOŽKÁM INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU. 

OBSLUHA POVĚŘENÁ PROVOZOVATELEM JE OPRÁVNĚNA:

  • POŽADOVAT PO ZÁKAZNÍCÍCH PLNĚNÍ JEJICH POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z TOHOTO PROVOZNÍHO ŘÁDU,
  • ODMÍTNOUT UMÍSTIT NA PARKOVIŠTĚ VOZIDLO (MOTOCYKL), ZE KTERÉHO UNIKÁ PHM, OLEJ, ČI JINAK OHROŽUJE ČISTOTU ČIBEZPEČNOST NA PARKOVIŠTI,
  • ODMÍTNOUT K PARKOVÁNÍ VOZIDLO PŘI PLNÉM OBSAZENÍ NA PARKOVIŠTI,
  • VYDÁVAT ZÁKAZNÍKŮM POKYNY SOUVISEJÍCÍ S PARKOVÁNÍM NA PARKOVIŠTI VE SMYSLU TOHOTO PROVOZNÍHO ŘÁDU,
  • URČOVAT KONKRÉTNÍ PARKOVACÍ MÍSTA PRO JEDNOTLIVÁ PARKUJÍCÍ VOZIDLA TAK, ABY BYLA PLOCHA PARKOVIŠTĚ OPTIMÁLNĚ VYUŽITA – MÍRU OPTIMÁLNÍHO VYUŽITÍ PARKOVACÍ PLOCHY URČUJE OBSLUHA POVĚŘENÁ DOZOREM,
  • ODMÍTNOUT JEDNÁNÍ S OSOBAMI PODNAPILÝMI ČI AGRESIVNÍMI. 

II. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

  • ZDRŽET SE ČINNOSTI, KTEROU BY ZNEČIŠŤOVAL NEBO MOHL ZNEČISTIT PARKOVIŠTĚ NEBO PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE V AREÁLU,
  • DODRŽOVAT PODMÍNKY PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, OCHRANY ZDRAVÍ APOD.,
  • UMÍSTIT VOZIDLO (MOTOCYKL) TAK, ABY NEVZNIKLO ŽÁDNÉ NEBEZPEČÍ, A ABY NEPŘEKÁŽELO JINÉMU VOZIDLU (MOTOCYKLU) V PARKOVÁNÍ, PROVOZU ČI MANIPULACI. ZABEZPEČIT VOZIDLO (MOTOCYKL) TAK, ABY NEDOŠLO KE ŠKODĚ NA VOZIDLE (MOTOCYKLU) A OSTATNÍCH VĚCECH ZÁKAZNÍKA A TŘETÍCH OSOB,
  • DBÁT POKYNŮ PRACOVNÍKA PARKOVIŠTĚ,
  • SEZNÁMIT SE A DODRŽOVAT PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ,
  • ZÁKAZNÍK JE POVINEN ZAPARKOVAT DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK POUZE NA MÍSTECH, KTERÁ JSOU PRO PARKOVÁNÍ URČENA,
  • NEPROVÁDĚT NA PARKOVIŠTI OPRAVY, SEŘIZOVÁNÍ, ČIŠTĚNÍ, MYTÍ A JINÉ ÚPRAVY VOZIDLA (MOTOCYKLU), VČERNĚ MANIPULACE S PHM A OLEJI,
  • V PŘÍPADĚ HAVÁRIE NEBO NUTNÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV V PROSTORÁCH PARKOVIŠTĚ PŘEMÍSTIT NEBO STRPĚT PŘEMÍŠTĚNÍ VOZIDLA (MOTOCYKLU) NA NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU A TO NA PARKOVACÍ MÍSTO URČENÉ PROVOZOVATELEM NEBO OPRÁVNĚNOU TŘETÍ OSOBOU,
  • ZÁKAZNÍK JE POVINEN RESPEKTOVAT A DODRŽOVAT DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V CELÉM AREÁLU A NEPŘEKRAČOVAT RYCHLOST 5 KM/H,
  • ZÁKAZNÍK JE DÁLE POVINEN CHOVAT SE NA PARKOVIŠTI SLUŠNĚ A KOREKTNĚ, ZEJMÉNA SE VYHÝBAT POŠKOZOVÁNÍ MAJETKU A ZAŘÍZENÍ PARKOVIŠTĚ A OKOLO PARKUJÍCÍCH VOZIDEL, ČI NAPADÁNÍ A OBTĚŽOVÁNÍ OBSLUHY POVĚŘENÉ DOZOREM,
  • NA PARKOVIŠTI JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO KEMPOVAT, SPÁT V AUTĚ APOD. POKUD ZÁKAZNÍK TOTO PRAVIDLO PORUŠÍ, MŮŽE HO OBSLUHA PARKOVIŠTĚ OKAMŽITĚ VYKÁZAT Z PARKOVIŠTĚ BEZ NÁROKU VRÁCENÍ JIŽ ZAPLACENÉHO PARKOVÁNÍ,
  • ZÁKAZNÍK MUSÍ RESPEKTOVAT PŘÍPUSTNOU DOBU PRO VÝJEZD A VJEZD DO AREÁLU, KTERÁ JE STANOVENA OD 07:00 DO 22:00. OD 22:01 DO 06:59 JE ZÁKAZ VYJÍŽDĚNÍ A VJÍŽDĚNÍ DO AREÁLU. Z TOHOTO DŮVODU BUDOU V ČASE OD 22:01 DO 06:59 UZAVŘENY BRÁNY AREÁLU. POKUD CHCE ZÁKAZNÍK ODJET ČI PŘIJET V ČASE MEZI 22:01 A 06:59, JE NUTNÉ TENTO POŽADAVEK KONZULTOVAT S OBSLUHOU RECEPCE. 

ZÁKAZNÍK ODPOVÍDÁ ZA: V PLNÉM ROZSAHU ZA VŠECHNY ŠKODY, KTERÉ PŘÍPADNĚ ZPŮSOBÍ V PROSTORÁCH PARKOVIŠTĚ.

 

ZÁKAZNÍK JE OPRÁVNĚN: OBDRŽET DAŇOVÝ DOKLAD ZA PARKOVNÉ, NA POŽÁDÁNÍ SE PODROBNĚJI SEZNÁMIT S PROVOZNÍM ŘÁDEM PARKOVIŠTĚ.

 

PROVOZOVATEL A OBSLUHA POVĚŘENÁ PROVOZOVATELEM UPOZORŇUJÍ NÁVŠTĚVNÍKY, ŽE PARKOVIŠTĚ NENÍ PARKOVIŠTĚM HLÍDANÝM A PROVOZOVATEL NEZAJIŠŤUJE OCHRANU A OSTRAHU ZAPARKOVANÝCH AUTOMOBILŮ.

III.  PLATNOST PROVOZNÍHO ŘÁDU

 

TENTO PROVOZNÍ ŘÁD NABÝVÁ PLATNOSTI A ÚČINNOSTI DNEM 11. 06. 2024

 

DĚKUJEME, TÝM SPRÁVČÁK

PROVOZNÍ ŘÁD KEMPU FESTIVALU ROCK FOR PEOPLE CAMP U VODY, SPRÁVČÁK

 • PROVOZNÍ ŘÁD SE VZTAHUJE NA VŠECHNY VYČLENĚNÉ ZÓNY V „KEMPU“ CAMP U VODY – SPRÁVČÁK, TEDY ZÓNY PRO STANOVÁNÍ, PRO ZÓNU SPANÍ VE VOZE, PRO PRIVÁTNÍ POZEMKY, JEJÍMŽ PROVOZOVATELEM JE PRÁVNICKÁ OSOBA. PROVOZNÍ DOBA AREÁLU JE OD 11. 06. 2024 OD 15:00 DO 16. 06. 2024 DO 12:00.
 • CHECK-IN / ODBAVENÍ PŘÍ PŘÍJEZDU JE MOŽNÉ 11.6.2024 OD 15:00 DO 22:00 DALŠÍ DNY JE MOŽNÉ ODBAVENÍ OD 8:00 DO 22:00. VÝJÍMKY JSOU MOŽNÉ POUZE PO DOHODĚ S POŘADATELEM NA TELEFONNÍM ČÍSLE UVEDENÉM NA STRÁNKÁCH WWW.CAMPUVODY.CZ. 
 • DĚTI, KTERÉ V DOBĚ KOUPĚ DOVRŠÍ VĚKU 6 LET, JSOU POVINNY PLATIT PLNÉ VSTUPNÉ. OPRÁVNĚNÁ OSOBA MŮŽE POZADOVAT DOKLAD NA PROKÁZÁNÍ VĚKU.
 • NA PLOCHÁCH AREÁLU SE MŮŽE POHYBOVAT POUZE OSOBA, KTERÁ JIŽ VLASTNÍ NEPŘENOSNOU PÁSKU „RFP SPRÁVČÁK“ (DÁLE JEN STRIP) NA RUCE NEBO SI ZAKOUPÍ PŘÍSLUŠNÝ (DOSTATEČNÝ) VSTUP PRO SVOU OSOBU A TO BUĎ V OFICIÁLNÍM PŘEDPRODEJI, NEBO NA MÍSTĚ NA POKLADNĚ. PO PŘEDÁNÍ STRIPU MÁ OSOBA POVINNOST STRIP NEPRODLENĚ PŘIPEVNIT NA RUKU TAK, ABY SE NEDALA Z RUKY STÁHNOUT ANI JINAK ODCIZIT. NA PŘÍPADNOU ZTRÁTU STRIPU NENÍ BRÁN ZŘETEL A OSOBA SI MUSÍ KOUPIT VSTUP NOVÝ.
 • STRIP JE NEPŘENOSNÝ, POKUD SE PROKÁŽE, ŽE BYL STRIP PŘENESENÝ Z OSOBY NA OSOBU JINOU, JE PRACOVNÍK AREÁLU OPRÁVNĚNÝ TAKOVOU OSOBU VYKÁZAT A POŽADOVAT ZAPLACENÍ VSTUPU DO AREÁLU, A TO OD OBOU OSOB, KTERÉ BYLY U TÉTO ČINNOSTI PŘISTIŽENY. 
 • PŘI ODCHODU Z AREÁLU A ZPĚTNÉM NÁVRATU SE OSOBY MUSÍ PROKÁZAT NEPŘENOSNÝM STRIPEM (PÁSKOU) NA RUCE, KTEROU BUDE KAŽDÁ OSOBA OZNAČENA PŘI PRVNÍM VSTUPU DO AREÁLU SPRÁVČÁK. POKUD SE NÁVŠTĚVNÍK NEPROKÁŽE STRIPEM NEBO MÁ STRIP NESPRÁVNĚ NASAZENÝ (NAPŘÍKLAD VOLNÝ, PŘETRŽENÝ, NEIDENTIFIKOVATELNÝ APOD.), JE PRACOVNÍK AREÁLU OPRÁVNĚNÝ NEVPUSTIT TAKOVOU OSOBU DO AREÁLU SPRÁVČÁK.
 • NA KONTROLU OPRÁVNĚNÍ KE VSTUPU A DODRŽOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDOU BUDOU DOHLÍŽET OZNAČENÍ PRACOVNÍCI.
 • OZNAČENÍ PRACOVNÍCI JSOU OPRÁVNĚNI KONTROLOVAT OBSAH VNÁŠENÝCH ZAVAZADEL, ČINIT OSOBNÍ PROHLÍDKY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI NAVŠTĚVNÍKŮ AREÁLU SPRÁVČÁK A DODRŽOVÁNÍ TOHOTO PROVOZNÍHO ŘÁDU.
 • NENÍ DOVOLENO TÁBOŘENÍ A PARKOVÁNÍ V ZÓNĚ PRO SPANÍ VE VOZE ČI VE V.I.P. ZÓNĚ BEZ ZAPLACENÍ VSTUPNÍHO POPLATKU ZA STANOVÁNÍ ČI PARKOVÁNÍ VOZU V ZÓNĚ PRO SPANÍ VE VOZE NEBO V.I.P. POZEMKU.
 • V DOBĚ OD 23:59 HOD DO 07:00 MAJÍ VŠICHNI V PROSTORÁCH AREÁLU SPRÁVČÁK POVINNOST DODRŽOVAT NOČNÍ KLID.
 • JE ZAKÁZÁNO KOUPÁNÍ V PÍSNÍKU V HODINÁCH, KDY JE SNÍŽENÁ VIDITELNOST, V NOČNÍCH HODINÁCH, V ČASE NOČNÍHO KLIDU A TAKÉ PO POŽITÍ AKLOHOLU A NÁSLEDNĚ PO DOBU, KDY JE ČLOVĚK POD VLIVEM ALKOHOLU NEBO JINÝCH LÁTEK, KTERÉ BY MOHLI OVLIVNIT JEHO SCHOPNOST PLAVÁNÍ NEBO SNÍŽILI RELATIVNOST NA PODMĚTY. POD VLIVEM JAKÝKOLIV LÁTEK, KTERÉ BY MOHLY OMEZIT NEBO SNÍŽIT SCHOPNOST JASNÉHO UVAŽOVÁNÍ JE TAKÉ ZAKÁZÁNO KOUPÁNÍ VE VODNÍ PLOŠE PÍSNÍKU. 
 • JE ZÁKÁZÁNO KONZUMOVAT ALKOHOL V OBLASTI VYMEZENNÉ PRO STANOVÁNÍ, PARKING, PRIVÁTNÍ POZEMKY A ZÓNU SPANÍ VE VOZE. JE TAKÉ ZAKÁZÁNO KONZUMOVAT ALKOHOL V DOBĚ NOČNÍHO KLIDU. 
 • PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ V AREÁLU HLASITĚ POUŠTĚT REPRODUKOVANOU HUDBU NEBO PRODUKOVAT HUDBU/ZVUKY PŘES ZESILOVACÍ ZAŘÍZENÍ A TO V JAKOUKOLIV DOBU. PŘI OPAKOVANÉM NEUPOSLECHNUTÍ ŽÁDOSTI (PLATÍ TŘI VAROVNÁ UPOZORNĚNÍ PŘEDÁNA ÚSTNĚ) O VYPNUTÍ REPRODUKOVANÉ HUDBY/RUŠIVÉ ZVUKY, JSOU PRACOVNÍCI AREÁLU OPRÁVNĚNI VYKÁZAT NÁVŠTĚVNÍKA Z AREÁLU BEZ NÁROKU NA NÁHRADU A TO AŽ DO KONCE PROVOZNÍ DOBY. 
 • Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ NENÍ POVOLENO ZANECHÁVAT DĚTI BEZ DOPROVODU DOSPĚLÝCH V AREÁLU.
 • JE ZAKÁZÁNO VNÁŠENÍ A POUŽÍVÁNÍ ZBRANÍ, LOVECKÝCH ZBRANÍ, OBRANNÝCH SPREJŮ, MECHANICKÝCH DONUCOVANÍCH PROSTŘEDKŮ, VZDUCHOVEK, POPLAŠNÝCH PISTOLÍ, ZÁBAVNÉ PYROTECHNIKY, A JINÝCH VÝBUŠNIN A NEBEZPEČNÝCH PŘEDMĚTŮ. PŘI NALEZENÍ TAKOVÝCH PŘEDMĚTŮ JSOU PRACOVNÍCI AREÁLU OPRÁVNĚNI TAKOVÉ VĚCI ZABAVIT A PŘI NESPOLUPRÁ VYKÁZAT OSOBY NESPOLUPRACUJÍCÍ A KLADOUCÍ ODPOR VYKÁZAT Z AREÁLU BEZ NÁHRADY DO KONCE PROVOZNÍ DOBY AREÁLU.
 • ROZDĚLOVÁNÍ OHŇŮ V AREÁLU JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO! STEJNĚ TAK JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVÁNÍ PŘENOSNÝCH GRILŮ, PLYNOVÝCH VAŘIČŮ A DALŠÍCH PODOBNÝCH OHŘÍVACÍCH ZAŘÍZENÍ (POSOUZENÍ ZAŘÍZENÍ, KTERÁ PATŘÍ DO KATEGORIE NEVYHOVUJÍCÍ PODMINKÁM AREÁLU, JE ČISTĚ NA PRACOVNÍCÍCH AREÁLU). PŘI POUŽÍVÁNÍ, I PŘES UPOZORNĚNÍ PRACOVÍKA AREÁLU O NEBEZPEČNOSTI VĚCI, MÁ PRACOVNÍK AREÁLU OPRÁVNĚNÍ ZABAVIT TAKOVÉ VĚCI. PO ZABAVENÍ ZA PONIČENÍ NEBO ZTRÁTU NERUČÍ A NENÍ NIJAK ZAVÁZANÝ PROVOZOVATEL ANI PRACOVNÍK AREÁLU.
 • V AREÁLU NENÍ POVOLENO SI VYHRAZOVAT VLASTNÍ DODATEČNÝ PROSTOR. PŘÍPADNOU REZERVACI PROSTORU JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PRACOVNÍKEM RECEPCE. PŘI OHRAZENÍ PROSTORU (NEBO JINÉM ZAMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU OSTATNÍM OSOBÁM APOD.) BUDE ZJEDNÁNA NÁPRAVA PRACOVNÍKY AREÁLU. ZA PONIČENÍ NEBO ZABAVENÍ KONSTRUKCÍ NEBO JINÝCH VĚCÍ, KTERÉ SLOUŽILY TOMUTO ÚČELU, NERUČÍ A NENÍ NIJAK ZAVÁZANÝ ZA UHRAZENÍ ŠKOD PROVOZOVATEL ANI PRACOVNÍK AREÁLU. PŘI OPAKOVANÉM (POČÍTAJÍ SE DVA PROHŘEŠKY) KONÁNÍ JE PRACOVNÍK AREÁLU OPRÁVNĚN VYKÁZAT OSOBU BEZ NÁHRADY AŽ DO KONCE PROVOZNÍ DOBY AREÁLU.
 • PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VLASTNÍCH VÝČEPNÍCH ZAŘÍZENÍ NA PIVO A LIMO VČETNĚ KONZUMACE VLASTNÍHO SUDOVÉHO PIVA V CELÉM AREÁLU. KONZUMACE VLASTNÍCH NÁPOJŮ JE POVOLENA. PŘEPRODÁVÁNÍ PITÍ A JÍDLA NEBO JINÉ PODOBNÉ PRAKTIKY JSOU V CELÉM AREÁLU ZAKÁZÁNY A PRACOVNÍK AREÁLU JE OPRÁVNĚNÝ ZAMEZIT TAKOVÉMU JEDNÁNÍ, ZABAVIT PŘEPRODÁVANÉ VĚCI. PŘI OPAKOVANÉM (POČÍTAJÍ SE DVA PROHŘEŠKY) KONÁNÍ JE PRACOVNÍK AREÁLU OPRÁVNĚN VYKÁZAT OSOBU BEZ NÁHRADY AŽ DO KONCE PROVOZNÍ DOBY AREÁLU. 
 • V ZÓNĚ PRO SPANÍ VE VOZE JE NUTNÉ RESPEKTOVAT PŘIDĚLENÝ PROSTOR, KTERÝ JE VYČLENĚNÝ PRO AUTOMOBIL. V TÉTO ZÓNĚ NĚNÍ POVOLENO MÍT VEDLE VOZIDLA STANY, PŘEDSTANY, PŘÍSTŘEŠKY ANI JINÉ OBJEKTY. PŘI OPAKOVANÉM (POČÍTAJÍ SE DVA PROHŘEŠKY) KONÁNÍ JINAK JE PRACOVNÍK AREÁLU OPRÁVNĚN VYKÁZAT OSOBU BEZ NÁHRADY AŽ DO KONCE PROVOZNÍ DOBY AREÁLU.
 • PRIVÁTNÍ POZEMKY MAJÍ PŘESNĚ DEFINOVANOU VELIKOST 5X10 METRŮ, KTERÁ JE NUTNÁ RESPEKTOVAT. NENÍ POVOLENO PARKOVAT ČI STANOVAT MIMO VYČLENĚNÝ POZEMEK. PŘI OPAKOVANÉM (POČÍTAJÍ SE DVA PROHŘEŠKY) KONÁNÍ JINAK JE PRACOVNÍK AREÁLU OPRÁVNĚN VYKÁZAT OSOBU BEZ NÁHRADY AŽ DO KONCE PROVOZNÍ DOBY AREÁLU.
 • PŘIPOJENÍ K SÍTI MŮŽE ČINIT POUZE POVĚŘENÁ OSOBA REÁLU, TATO OSOBA JE JEDINOU OSOBOU S POVĚŘENÍM MANIPULOVAT (PŘIPOJOVAT, ODPOJOVAT, PŘÍPADNĚ MĚNIT ZAPOJENÍ APOD.). V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ ZE STRANY NÁJEMCE PRIVÁTNÍHO POZEMKU NEBO JINÉ OSOBY JE PROVOZOVATEL AREÁLU OPRÁVNĚNÝ ZPĚTNĚ VYMÁHAT NÁHRADU ŠKODY.
 • OSOBY POHYBUJÍCÍ SE V AREÁLU JSOU POVINNY DBÁT O ČISTOTU A POŘÁDEK. STAVĚT STANY MOHOU POUZE V PROSTORECH K TOMU VYČLENĚNÝCH. PŘI OPAKOVANÉM (POČÍTAJÍ SE DVA PROHŘEŠKY) KONÁNÍ JE PRACOVNÍK AREÁLU OPRÁVNĚN VYKÁZAT OSOBU BEZ NÁHRADY AŽ DO KONCE PROVOZNÍ DOBY AREÁLU A TO BEZ NÁHRADY.
 • SVŮJ KOMUNÁLNÍ ODPAD JE NUTNÉ ODKLÁDAT DO URČENÝCH PYTLŮ NEBO ODPADKOVÝCH KOŠŮ VAREÁLU.PŘI OPAKOVANÉM (POČÍTAJÍ SE DVA PROHŘEŠKY) KONÁNÍ JINAK JE PRACOVNÍK AREÁLU OPRÁVNĚN VYKÁZAT OSOBU BEZ NÁHRADY AŽ DO KONCE PROVOZNÍ DOBY AREÁLU.
 • PO UKONČENÍ PROVOZNÍ DOBY RFP BUDOU ZBYLÉ VĚCI A STANY Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ ODSTRANĚNY KVŮLI LIKVIDACI TECHNICKÉHO VYBAVENÍ. PROVOZOVATEL V TAKOVÉM PŘÍPADĚ NERUČÍ ZA PŘÍPADNÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTU NA VĚCECH ZANECHANÝCH V AREÁLU NEBO V BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI AREÁLU.
 • PROVOZOVATEL SI VYHRAZUJE Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ PRÁVO NEUMOŽNIT STAVBU STANOVÝCH ALTÁNKŮ, PŘÍPADNĚ SE DOŽADOVAT JEJICH NEPRODLENOU DEMONTÁŽ. V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI MAJITELE NEBO NESPOLUPRÁCE SI VYHRAZUJE PRÁVO TAKOVÉ KONSTRUKCE POMOCÍ PERSONÁLU DEMONTOVAT. ZA VZNIKLÉ ŠKODY PROVOZOVATEL NEODPOVÁDÍ. PŘI OPAKOVANÉM (POČÍTÁ SE JIŽ JEDEN PROHŘEŠEK) KONÁNÍ JINAK JE PRACOVNÍK AREÁLU OPRÁVNĚN VYKÁZAT OSOBU BEZ NÁHRADY AŽ DO KONCE PROVOZNÍ DOBY AREÁLU.
 • PROVOZOVATEL SI VYHRAZUJE OPRÁVNĚNÍ USAZOVAT STAVBY STANŮ NA URČENÉ MÍSTO, PŘEDEVŠÍM JE-LI NUTNÉ ZARUČIT DOSTATEK MÍSTA PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY,POKUD HROZÍ PŘÍPADNÉ NEBEZPEČÍ (PÁD VĚTVÍ, STROMŮ APOD.) NEBO POKUD JDE O STAVBU ZASAHUJÍCÍ DO PROSTOR VYHRAZENÝCH PRO PRŮJEZD SERVISNÍCH, HASIČSKÝCH A ZDRAVOTNICKÝCH VOZŮ. PŘÍPADNĚ Z DŮVODŮ VZNIKLÝCH A NEČEKANÝCH, KDE JE NUTNÉ TAKTO ČINIT.
 • PROVOZOVATEL NERUČÍ ZA VĚCI VOLNĚ ODLOŽENÉ V AREÁLU, ZA VĚCI VNESENÉ DO AREÁLU ČI ZA VĚCI VE STANU, AUTOMOBILU NEBO NA JINÝCH MÍSTECH. DOPORUČUJEME, CENNÉ VĚCI NENECHÁVAT VE STANECH ČI AUTOMOBILECH. 
 • PŘI PŘEDČASNÉM OPUŠTĚNÍ AREÁLU SE PENÍZE NEVRACÍ A TO V ŽÁDNÝCH PŘÍPADECH. 
 • PŘI ZTRÁTÁCH A NÁLEZECH SE OBRACEJTE NA PRACOVNÍKY RECEPCE. PRO PŘIVOLÁNÍ PRVNÍ POMOCI VYUŽIJTE PERSONÁL.
 • KAŽDÝ NÁVSTĚVNÍK AREÁLU SE MUSÍ SEZNÁMIT S TÍMTO PROVOZNÍM ŘÁDEM A JE POVINEN JEJ DODRŽOVAT. 
 • ZAKOUPENÍM VSTUPU A PRONÁJMU MÍSTA, OSOBA TAKTO KONAJÍCÍ, ALE I OSOBA, PRO KTEROU BYL VSTUP KUPOVÁN, PROHLAŠUJE, ŽE JE SEZNÁMEN S TÍMTO PROVOZNÍM ŘÁDEM A ZAVAZUJE SE JEJ DODRŽOVAT. 
 • PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU JE ZÁVAZNÝ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ NA JEHO ÚZEMÍ POBÝVAJÍ. KAŽDÁ OSOBA, KTERÁ NĚJAKÝM ZPŮSOBEM PORUŠÍ PROVOZNÍ ŘÁD, BUDE Z AREÁLU VYKÁZÁNA BEZ NÁHRADY AŽ DO KONCE PROVOZNÍ DOBY. V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ NEBO ZNIČENÍ ZAŘÍZENÍ PROVOZOVATELE BUDE PO TÉTO OSOBĚ VYMÁHÁNA MINIMÁLNÍ ČÁSTKA 1 000 KČ NEBO DLE SKUTEČNÉ VÝŠE. NEDODRŽOVÁNÍ BUDE ŘEŠENO DLE ŘÁDU NEBO ZA POMOCI VEŘEJNÝCH SLOŽEK (POLICIE ČR).
 • PORUŠENÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z PROVOZNÍHO ŘÁDU MŮŽE BÝT POSTIHNUTO JAKO PŘESTUPEK PODLE ZÁKONA Č. 200/1990 SB., NEJEDNÁ-LI SE O TRESNÝ ČIN. 
 • VE SPORNÝCH OTÁZKÁCH V TOMTO ŘÁDU NEUVEDENÝCH, ROZHODNE PROVOZOVATEL AREÁLU.

TENTO PROVOZNÍ ŘÁD NABÝVÁ PLATNOSTI A ÚČINNOSTI DNEM 11. 06. 2024 

Nákupní košík