Obchodní podmínky a využíváni www stránek

Obchodní podmínky pro rezervaci pozemků během akce ROCK FOR PEOPLE a reklamační řád

Dále jen jako „Obchodní podmínky pro rezervaci“.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky pro rezervaci pozemku během akce ROCK FOR PEOPLE a reklamační řád (dále jen „Obchodní podmínky pro rezervaci“) upravují práva a povinnosti pořadatele GARANCE – CZ s.r.o., IČO: 25282832, DIČ: CZ25282832, se sídlem Ocelářská 2526/17 Praha 9, 190 00, zapsaný ve složce C 12738/KSHK u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „Pořadatel nebo Provozovatel“) na jakékoliv kulturní, sportovní a/nebo jiné akce organizované Pořadatelem (dále jen „Akce“) prostřednictvím webu wwwcampuvody.cz.
 2. Pořadatel Akce je právnická osoba, která zajišťuje a organizuje konání Akce a která je prodávajícím vstupenek na Akce.
 3. Tyto Obchodní podmínky pro rezervaci tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi Pořadatelem a rezervující osobou, současně rezervující stvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami pro rezervaci seznámil.
 4. Kontaktovat Pořadatele znamená kontaktovat oprávněnou osobu na její konkrétní telefonní číslo či e-mail, je-li známo, nebo na obecný telefon či e-mail, uvedený v sekci „Kontaktujte nás“ na webové stránce www.campuvody.cz.

 

Předmět smlouvy

 1. Smlouva bude v budoucnu uzavřena zaplacením částky na rezervaci ze strany rezervujícího.
 2. Rezervující nemá nárok na dodání dokumentů koupi dříve, než bude uhrazeno vstupné za vstupenky v plné výši.

 

Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k akci, na níž rezervace uskutečněna

 1. Provozovatel neodpovídá za žádnou majetkovou či nemajetkovou újmu způsobenou rezervujícímu či jiné osobě.
 2. Rezervující se rezervací produktů zavazuje dodržovat pravidla stanovená Pořadatelem Akce. Dále se rezervující rezervací produktů zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.
 3. Pořadateli Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání.
 4. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo Prodejní síť GoOut neodpovídá.

 

Postup při nákupu vstupenek a platební podmínky

 1. Cena za každý produkt je uvedena jednotlivě.
 2. V případě rezervace produktu prostřednictvím internetových stránek www.campuvody.cz je platba za produkt možná pouze na místě konání Akce v hotovosti v korunách českých.
 3. K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany kupujícího, v závislosti na předložení platné rezervace z internetových stránek Pořadatele.
 4. Rezervace nejsou zasílány poštou, a to ani na dobírku.

 

Odstoupení od rezervace

 1. Odstoupení od rezervace je možné ze strany rezervujícího přes email nebo na základě telefonátu s Pořadatelem nebo osobou pověřenou pořadatelem s funkcí řešení rezervací. Ze strany Pořadatele je možné zrušit rezervaci po uplynutí doby pro příjezd a uhrazení částky na rezervaci.

 

Reklamační řád

 1. Kupující nemá nárok na vrácení uhrazené ceny za pronájem pozemku, pokud není v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení pásky na ruku, který slouží pro identifikaci osob, jež mají povolení vstoupit do areálu, nebude mu nebude vrácena uhrazená cena.
 2. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena rezervace z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr, atp.).
 3. V případě, že rezervující neobdržel rezervační email nejpozději do 1 hodiny po zaplacení vstupného, je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení rezervace, kontaktovat Pořadatele a oznámit, že neobdržel rezervaci. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit Pořadateli jméno, příjmení a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při rezervaci. V případě, že Pořadatel zjistí, že rezervace skutečně nebyla kupujícímu doručena, a nepůjde o případ uvedený v předchozím odst. 2 tohoto reklamačního řádu a zároveň kupující oznámil Pořadateli, že mu rezervace nebyla doručena, ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno následujícím způsobem: pořadatel se zavazuje nejpozději do 24 hodin, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e-mail,
 4. Dojde-li ze strany Pořadatele k úplnému zrušení rezervace, nemá rezervující právo na kompenzaci v jakékoliv formě. Právo na vrácení vstupného je možné, pouze pokud je v souladu s provozním řádem areálu Správčák (viz. www.spravcak.cz). V případě, že dojde k úplnému zrušení rezervace z důvodu nezávislého na vůli Pořadatele v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), nemá rezervující právo na kompenzaci rezervace.
 5. Jakékoliv jiné reklamace, než výše uvedené budou řešeny v souladu s právním řádem České republiky.
 6. U Pořadatele nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku nebo rezervaci, kterou zákazník nebo rezervující nezakoupil nebo nezarezervoval na stránkách www.campuvody.cz.

 

Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi Pořadatelem a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s rezervací pořádanou Pořadatelem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a Pořadatelem, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Ochrana osobních údajů při nákupu

 1. Pořadatel během rezervace zpracovává osobní údaje, které mu při rezervaci poskytne rezervující, a to v souladu se Zásadami zpracovaní osobních údajů.
 2. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně, emailu či telefonním čísle) má kupující povinnost kontaktovat Pořadatele.

 

Závěrečná ustanovení k Obchodním podmínkám pro rezervaci

 1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup vstupenek neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto Obchodních podmínek pro rezervaci, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
 2. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto Obchodní podmínky pro rezervaci.
 3. Veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek pro rezervaci a smluvní vztah mezi Pořadatelem a rezervujícím se řídí českým právním řádem.
 4. Veškeré spory vzniklé při rezervaci u Pořadatele budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.

 

V Praze dne 4.10.2023, GARANCE – CZ s.r.o. zastoupená Janem Horákem

 

 

Obchodní podmínky užití stránek www.campuvody.cz

Vlastníkem a provozovatelem internetové stránky www.campuvody.cz je pořadatel GARANCE – CZ s.r.o., IČO: 25282832, DIČ: CZ25282832, se sídlem Ocelářská 2526/17 Praha 9, 190 00, zapsaný ve složce C 12738/KSHK u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „Provozovatel“). Uživatel se vstupem na internetové stránky zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky užití stránek www.campuvody.cz (dále jen „Obchodní podmínky užití“), stejně tak jako veškeré platné a obecně závazné právní předpisy České republiky. Uživatelé se dále zavazují nepoškozovat dobré jméno CAMPU U VODY ani internetových stránek samotných.

 

Autorská a licenční práva

Jakoukoliv část obsahu internetových stránek lze bez souhlasu použít pouze pro soukromé účely. Je zakázáno obsah internetových stránek zejména jakkoliv zveřejňovat, kopírovat, šířit dále a používat ke komerčním účelům bez předchozího výslovného a písemného souhlasu Pořadatele. V případě porušení autorských práv se bude Pořadatel domáhat náhrady majetkové i nemajetkové újmy a veškerých dalších nároků, které mu zaručuje český právní řád.

 

Způsob užití internetových stránek

Uživatel bere na vědomí a souhlasí vstupem na internetové stránky www.campuvody.cz s tím, že je zakázáno zejména: zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.campuvody.cz nebo je jinak zneužívat, zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů, využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv, zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy, pokoušet se získat přístup k těm částem internetových stránek www.campuvody.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti, zejména pak ke zdrojovému kódu apod., šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující platné obecně závazné právní předpisy České republiky.

 

 Omezení odpovědnosti Pořadatele

 1. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na právní vztahy vyplývající z prodeje vstupenek prostřednictvím internetových stránek www.campuvody.cz, jejichž úprava je obsažena v Obchodních podmínkách pro rezervaci.
 2. Obsah internetových stránek www.campuvody.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto Obchodních podmínek užití, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem.
 3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživateli vzniknou v důsledku, že se bude řídit podle obsahu internetových stránek www.campuvody.cz a v souvislosti s používáním těchto stránek.
 4. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět jakékoliv změny informací a obsahu na internetových stránkách www.campuvody.cz.
 5. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek  www.campuvody.cz.
 6. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím internetových stránek www.campuvody.cz.

 

 Soutěže

 1. Pořadatel v rámci internetových stránek www.campuvody.cz pořádá soutěže, kterých se může zúčastnit fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Provozovatel si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
 2. Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky těchto pravidel a dále splní podmínky. Podmínkou uplatnění slevy je správné zadání slevového kupónu při rezervaci na stránkách www.campuvody.cz.
 3. Soutěž začíná dnem, od kdy je Pořadatelem vyhlášena a končí dnem konce ročníku festivalu ROCK FOR PEOPLE 2024. Organizátor nenese odpovědnost za případné technické závady při elektronické komunikaci v průběhu soutěže a dále nenese odpovědnost v případě potíží účasti v soutěži v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení provozu na sítích.
 4. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

 

 Závěrečná ustanovení k Obchodním podmínkám užití stránek www.campuvody.cz

 1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek užití neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto Obchodních podmínek užití, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění těchto Obchodních podmínek užití.
 3. Veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek užití a smluvní vztah mezi Pořadatelem a rezervujícím se řídí českým právním řádem.
 4. Veškeré spory vzniklé při rezervaci produktů prostřednictvím webových stránek www.campuvody.cz budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.
 5. Tyto Obchodní podmínky užití jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.campuvody.cz.

 

V Praze dne 4.10.2023, GARANCE – CZ s.r.o. zastoupená Janem Horákem

Nákupní košík